Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 juni 2020

Standpunt D66 iz vertaling focusakkoord naar begroting 2021

Ad Verbogt en Arjan van der Weegen hebben hun plan van aanpak gepresenteerd voor het vertalen van het focusakkoord naar de begroting van 2021. Overleg met de fractievoorzitters zal daar weer een grote rol in spelen. Dat zou kunnen leiden tot het oordeel dat deze gang van zaken onvoldoende democratische of transparant is.

D66 is van mening dat deze gang van zaken democratisch verantwoord is. Het proces is transparant. Fractieleden worden betrokken bij het overleg. Dat komt de diversiteit van inzichten en het draagvlak ten goede. De begroting is straks een raadsbesluit waarover in de volle breedte een raadsdebat kan plaatsvinden. Deelname aan het vooroverleg dwingt niet tot een ‘ja en amen’ op het uiteindelijke resultaat. Dualisme blijft in stand. Wel is het tijd dat het college zich aan de stad presenteert en de ‘politiek’ een ‘gezicht’ krijgt.

Het gaat hier om betrokkenheid aan de voorkant waaraan iedereen kan meedoen. Dat past bij een modern bestuur dat zich richt op de inhoud. Dat is ook nodig, want makkelijke keuzes zijn er niet. Geen van de fracties wil tornen aan maatschappelijke en culturele voorzieningen. Niemand wil burgers belasten met lastenverhogingen. De situatie in Bergen op Zoom vraagt om zo’n inhoudelijk proces. De financiële situatie is nijpend, de tekorten lopen met de dag op. Er ligt een breed gedeelde wens om de politieke cultuur in Bergen op Zoom te verbeteren. Wie het belang van inwoners en verbetering van de politieke cultuur ter harte gaat, doet dan mee en doet als daar aanleiding voor is suggesties voor nog verdere verbetering van het proces. Het kan niet zo zijn dat men nu dit proces afwijst, omdat men eerder bij het spel om de poppetjes niet aan zijn trekken is gekomen. Het gaat uiteindelijk ook om de kunst om je neer te leggen bij een meerderheidsbesluit en om je daadwerkelijk in te zetten voor een beter gemeentebestuur.